top of page
 • ก่อนสมัครวงเงินให้ยืม ฉันสามารถประเมินวงเงินกู้ที่ขอได้หรือไม่ อย่างไร
  สามารถประเมินได้คร่าวๆ โดยที่ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงิน*ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงิน*ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ *ทั้งนี้วงเงินที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ยืมคืออะไร
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อหลายจากหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่เปิดกิจการ รายได้ของผู้ประกอบการ จำนวนสินเชื่อที่ลูกค้ามีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ประวัติการชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโร นโยบายและหลักเกณฑ์ภายในของบริษัท เป็นต้น
 • การอนุมัติวงเงินให้ยืมใช้เวลากี่วัน
  ลูกค้าจะสามารถทราบผลอนุมัติภายในวันที่สมัครสำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องอัปโหลดเอกสารในการสมัคร ทาง Line แล้ว ซึ่งกรณีที่ลูกค้าอัปโหลดเอกสารไม่ครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่าน Line ซึ่งอาจทำให้ผลอนุมัติล่าช้าลง ทั้งนี้หากเอกสารครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะสามารถทราบผลหลังจากนั้น 1-2 วัน
 • ผลการสมัครจะมีการแจ้งผ่านช่องทางใดบ้าง
  ทางบริษัทฯจะมีการแจ้งผลการอนุมัติในช่องทางใดช่องทางหนึ่งระหว่างทางไลน์ของบริษัทหรือทางโทรศัพท์โดยแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่รับดูแลเรื่อง
 • มีช่องทางชำระเงินช่องทางใดบ้าง?
  สามารถชำระดอกเบี้ยได้ทางการโอนเข้าบัญชีของทางบริษัท ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินสดกับทางลูกค้าทุกๆกรณีค่ะ
 • หากผิดนัดชำระ จะส่งผลอย่างไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
  เมื่อมีการเบิกใช้วงเงินคุณจำเป็นจะต้องชำระคืนดอกเบี้ยตามจำนวนที่เรียกเก็บตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนการสมัครสินเชื่อ และภายในวันครบกำหนดชำระ ​หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ภายในกำหนดหรือชำระล่าช้า คุณอาจมีภาระค่าใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ​และ/หรือไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ รวมถึงอาจถูกลดวงเงิน และ/หรือถูกระงับการใช้วงเงิน​ในครั้งต่อไป ​โปรดทราบว่า ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกเรียกเก็บเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่คุณได้รับตามสัญญา
 • ผู้ที่เคยมีประวัติค้างชำระสามารถสมัครได้หรือไม่
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปฏิเสธในการสมัครขอสินเชื่อของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าลูกค้าจะได้รับอนุมัติวงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมหรือไม่นั้น ​บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากหลายปัจจัยที่นอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโร เช่น อาชีพ รายได้ของลูกค้า จำนวนสินเชื่อที่ลูกค้ามีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ​ประวัติการชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโร นโยบายและหลักเกณฑ์ภายในของบริษัท เป็นต้น การพิจารณาอนุมัติจึงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ​ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิตทางการเงิน​​
 • ตัวอย่างยอดผ่อนชำระของวงเงินในการให้ผ่อนชำระ
  จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด ไม่มีขั้นต่ำขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด ไม่มีขั้นสูงขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า ตัวเงินต้นสามารถทยอยคืนเพื่อตัดต้นลดดอกเบี้ยลงได้ตลอดเวลา *หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับประเภทของวงเงินที่ได้รับ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละครั้งและระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม
bottom of page